Бурятская филармония поздравляет с праздником Белого месяца!

09.02 2024
Сагаан hараар! Сагаалганаар!  
 
Сагаа hайхан hэлгэжэ,
Сагаалганаа угтажа,
Буян хэшэгээ дэлгээжэ,
Аза жаргалтай байдал сахижа,
Алтан дэлхэйнгээ эрьеэн соо
Амгалан тайбан бултадаа ажаhууя!
Тип новости: